Co to jest Publiczne Stowarzyszenie Wiernych?

Publiczne Międzynarodowe Stowarzyszenie Chrześcijańskich Wiernych jest stowarzyszeniem osób, utworzonym przez Ojca Świętego. Tylko publiczne stowarzyszenie może otrzymać misję nauczania chrześcijańskiej doktryny w imieniu Kościoła, promować publiczne nabożeństwa lub wypełniać zadanie, które jest z natury zarezerwowane dla władzy kościelnej (kanon 301 §1). Publiczne stowarzyszenia są w stanie z własnej inicjatywy podejmować starania w celu zachowania ich własnego charakteru. Te starania są określone normami statutu, jednak pod wyższym kierownictwem kompetentnej władzy kościelnej. Jako publiczne stowarzyszenie, członkowie działają w imieniu Kościoła, kiedy wypełniają cel stowarzyszenia.

DEKRET
who

1289/10/AIC-76

Światowy  Apostolat Fatimski jest stowarzyszeniem wiernych, którego głównym celem jest “promowanie autentycznego nauczania Kościoła Katolickiego i ścisłe przylgnięcie do zasad Ewangelii; osobiste uświęcenie członków poprzez wiarę przylgnięcie do przesłań z Fatimy i promowanie dobra wspólnego przez upowszechnianie orędzi z Fatimy” (Statut, art. II, 1-3).

Podczas objawień 1917 r., Matka Boża potwierdziła trzem, małym pastuszkom – Łucji Dos Santos i jej błogosławionym krewnym: Franciszkowi i Hiacyncie Marto – wieczne chrześcijańskie przesłanie nawrócenia, modlitwy i pokuty w intencji wynagrodzenia za grzechy i nawrócenia grzeszników, razem z najistotniejszym nabożeństwem Eucharystii, nabożeństwem różańcowym i poświęceniem się Jej Niepokalanemu Sercu.

Jednocześnie, “Światowy Apostolat ma szczególny cel, którym jest  promowanie Przyrzeczenia złożonego przez każdego członka Światowego Apostolatu Fatimskiego” (Statut, art. II,  4).

Członkowie Światowego Apostolatu Fatimskiego, mieszkający w wielu krajach świata, zobowiązują się być wiernymi świadkami Wiary Katolickiej w swoich rodzinach, pracy, w parafiach i środowiskach, uczestnicząc w ten sposób w “Nowej Ewangelizacji”.

Sobór Watykański II razem z posoborowym nauczaniem, zwrócił szczególną uwagę na nowe formy grupowania się wiernych chrześcijan i ich udział w życiu Kościoła. Został im okazany głęboki szacunek i poświęcona uwaga (zob. Decree on Apostolate of the Laity Apostolicam actuositatem, 18, 19 i 21; Jan Paweł II, Post-Synodal Apostolic Exhortation Christifideles Laicis, 29).

Jego Świątobliwość Jan Paweł II, w swoim liście apostolskim: Novo millennio inuente, napisał o wielkim znaczeniu “promowania różnych form stowarzyszeń, czy to bardziej tradycyjnego rodzaju czy nowszych ruchów kościelnych, aby kontynuować dawanie żywotności Kościołowi, który jest darem Boga i prawdziwą “Wiosną Ducha” (46).

Konsekwentnie:
Po uważnym przestudiowaniu prośby przedstawionej tej Dykasterii, przez Prof. Américo Pablo López Ortiza, Prezesa Światowego Apostolatu Fatimskiego, że to stowarzyszenie zostało założone jako międzynarodowe stowarzyszenie publiczne wiernych i że jego Statut jest zaaprobowany;

Biorąc pod uwagę, że Światowy Apostolat Fatimski jest dogodnym instrumentem kształtowania osób świeckich poprzez orędzia z Fatimy w świetle nowej ewangelizacji zaproponowanej przez Ojców Świętych Jana Pawła II i Benedykta XVI;

Ceniąc listy polecające otrzymane z wielu Diecezji na całym świecie, listy, które ukazują pozytywny stosunek Biskupów do działalności rozwijanej przez członków Światowego Apostolatu Fatimskiego na korzyść Kościoła;

W świetle artykułów 131-134 Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus dla Kurii Rzymskiej i według kanonu 312; §1, 1º Kodeksu Prawa Kanonicznego, Papieska Rada ds. Osób Świeckich ustanawia:

1º. Powstanie Światowego Apostolatu Fatimskiego jako międzynarodowego stowarzyszenia publicznego wiernych, zgodnie z kanonami 298-320 i 327-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2º. Zatwierdza Statut tego stowarzyszenia należycie poświadczony przez tę Dykasterię i złożony w naszych Archiwach, przez okres pięciu lat ad experimentum

Miasto Watykan, 7 października 2005 r., Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

who01