topo pl

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Publicznym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych

Historia Światowego Apostolatu Fatimskiego

W celu odnalezienia śladów historii Światowego Apostolatu Fatimskiego, potrzebujemy poznać historię jego poprzednika, Niebieskiej Armii Matki Bożej z Fatimy, udając się do odległego St. Mary z Plainfield, małej parafii w Stanie New Jersey, w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Ponieważ to jej ksiądz proboszcz, Wielebny O. Harold V. Colgan, położył fundamenty pod ten Maryjny Ruch Katolicki. Wszystko zaczęło się kiedy O. Colgan czuł się bardzo chory i przebywał w szpitalu przez długi okres czasu, bez żadnej poprawy zdrowia. To wtedy obiecał on Matce Bożej, że jeśli Ona go uzdrowi, to on poświęci resztę swojego życia na nauczanie nabożeństwa do Niej.

Cud zdarzył się i ksiądz proboszcz z S. Mary z Plainfield wypełnił swoje słowo. Dwa razy w tygodniu wygłaszał kazania w swoim kościele na temat Najświętszej Matki Boga. Wiele było osób, które słuchały jego kazań.

Wiosną 1947 r. Biskup Leirii pobłogosławił w Fatimie figurę Pielgrzymującej Maryi Panny, która była przeznaczona do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych. Przesłanie z Fatimy zostało teraz upowszechnione przez amerykańskie środki masowego przekazu. O. Colgan, będący pod wrażeniem prywatnego objawienia, które Matka Boża przekazała w Fatimie, pomyślał, że najlepszą rzeczą, jaką on mógłby uczynić, byłoby upowszechnienie w jego parafii tych orędzi i sprawienie, aby parafianie żyli według próśb Matki Bożej. W celu osiągnięcia tego celu, zebrał Przesłania z Fatimy w trzy główne punkty: Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi,
Codzienne rozważanie Różańca św. oraz; Prawidłowa obserwacja i uświęcenie obowiązków stanu danej osoby. Celem była odpowiedź na prośby Matki Bożej, a przez wykonanie tego, przyspieszenie nastania Pokoju i nawrócenia Rosji, tak jak Matka Boża obiecała w Fatimie. Kampania była natychmiastowa, ukoronowana najlepszym sukcesem.

Jednak O. Colgan wiedział, że to nie jest wystarczające, aby mieć dobre intencje, które mogłyby być łatwo zapomniane z upływem czasu. Tak, on myślał o dodaniu do wymienionych trzech aspektów, jeszcze innych dwóch, całkowicie zewnętrznych w stosunku do przesłania. Pierwsze to było podpisanie małego zobowiązania - obiecanie wypełnienia próśb Matki Bożej; drugie - zastosowanie zewnętrznego znaku, medaliku o kolorze niebieskim lub wstążki, aby pamiętać o złożonej obietnicy.
Wpis byłby bezpłatny i to nie byłby ślub (ślubowanie).

Mała parafia S. Mary z Plainfield przyjmowała masowo ludzi do tego ruchu.

“My będziemy Niebieską Armią Maryi Panny i Pana Jezusa Chrystusa, a przeciw czerwonemu światu i szatanowi”, nauczał O. Harold ze swojej kazalnicy.

Kilka dni później, ksiądz proboszcz z Plainfield zaprosił znakomitego pisarza Jana Hafferta, autora wielu książek, aby wygłosił wykład dla jego owieczek. Pan Haffert mówił o objawieniach w Fatimie. Wkrótce zauważył, że jest wysłuchiwany z dużym zainteresowaniem. W jego umyśle powstał pomysł poszerzenia tego eksperymentu na inne parafie i narody.

Taki projekt był śmiały, ale ani O. Colgan ani pan Haffert nie byli osobami o typie charakteru, który waha się przed przyjęciem przyszłej odpowiedzialności.

Tak narodziła się Niebieska Armia. Od tego momentu O. Colgan oraz pan Haffert pracują razem: Jeden jest płomieniem, a drugi burzą. Ale obaj planują i wykonują. O. Colgan sprzedał swój samochód, aby pokryć pierwsze wydatki.

W maju tego samego roku, skromny ksiądz proboszcz z Plainfield udał się do Watykanu, aby przedstawić projekt Ojcu Świętemu, Papieżowi Piusowi XII, który przyjął go i powiedział: “Jako głowa świata, przeciwna komunizmowi, błogosławię ciebie i wszystkich członków Niebieskiej Armii”. Powstanie Niebieskiej Armii zostało dokonane. Jak ogień, organizacja upowszechnia się na cały świat. W 1950 r., było już milion zarejestrowanych członków. W 1953 r. - pięć milionów, a obecnie liczba przekracza 20 milionów członków rozrzuconych po całym świecie.

Niezwykła ekspansja tego ruchu w tak krótkim okresie czasu była naturalną odpowiedzią na prośbę Matki Bożej Fatimskiej i jej dokładny opis obecnego moralnego, duchowego i religijnego kryzysu w świecie. Przesłanie zostało upowszechnione przez szerokie wykorzystanie wszystkich środków, przez tworzenie grup modlitewnych, znanych jako “komórki”, które będą pomnażać się, wykorzystanie środków masowego przekazu, poprzez spotkania międzynarodowe, filmy i programy telewizyjne.

Na poziomie międzynarodowym, ks. Biskup Joao Venancio z Leiría-Fátima był pierwszym Międzynarodowym Prezesem. Centrum międzynarodowe zostało ustanowione w Domus Pacis, w Fatimie, w Portugalii. Stowarzyszenie było wtedy prywatnym stowarzyszeniem wiernych.

Wraz z pontyfikatem Sługi Bożego, Jana Pawła II Wielkiego, przesłanie fatimskie było lepiej rozumiane jako przesłanie dla Kościoła Powszechnego. Jan Paweł II był prawdziwie Papieżem Fatimy. On był protagonistą trzeciej części tajemnicy fatimskiej, ujawnionej podczas ceremonii beatyfikacji bł. Hiacynty i bł. Franciszka Marto w dniu 13 maja 2000. Papież doświadczył próby zamachu na swoje życie, ale Matczyna ręka Matki Bożej Fatimskiej zmieniła lot kuli, ratując jego życie, aby służył przez wiele lat, powrócił do Siedziby Piotra, Kościoła Powszechnego i świata. Świat potrzebuje “POKUTY, POKUTY, POKUTY”, aby nawrócić wielu grzeszników, uratować wiele dusz i uniknąć strasznego cierpienia spowodowanego grzechami przemocy i ich konsekwencjami. Potrzebny jest nowy wysiłek, aby uratować świat i uczynić możliwą nową erę pokoju i nadziei, obiecaną w Fatimie. W celu osiągnięcia tego, Nowa Ewangelizacja świata jest głównym pasterskim celem Kościoła Powszechnego w XXI wieku i w nowym tysiącleciu.

W ten sposób Niebieska Armia Matki Bożej Fatimskiej rozwinęła się w Światowy Apostolat Fatimski. Ojciec Święty sugerował zmianę nazwy, aby skoncentrować się na znaczeniu Apostolatu Maryjnego, duchowego w swojej naturze, unikając nieprzychylnego nastawienia pewnych rządów w stosunku do słowa “Armia” i jej wojskowych konotacji. Profesor Américo Pablo López-Ortiz, filozof z Puerto Rico, który mówi w kilku językach, został poproszony do napisania zasad filozoficznych i teologicznych nowej organizacji, przedłożonych Ojcu Świętemu do zatwierdzenia.

Analizując działalność Apostolatu w kilku krajach, ustalono, że ważne są cztery elementy, a wśród nich: Praktykowanie Nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca.

Ojciec Święty zatwierdził Światowy Apostolat Fatimski w dniu 7 października 2005 r., w uroczystość Matki Bożej Różańcowej, jako międzynarodowe, publiczne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim dla Kościoła Powszechnego. Apostolat uzyskał większe znaczenie w Kościele wraz charyzmatem: Nowej Ewangelizacji świata poprzez autentyczne Przesłania Fatimskie.

W dniu 3 lutego 2006 r., miała miejsce publiczna uroczystość w Watykanie, aby podkreślić ten nowy krok w dziejach naszego ruchu, jak również odbył się kongres międzynarodowy z udziałem wielu osobistości związanych z naszą organizacją i z Fatimą.

Zarząd Międzynarodowy tego ruchu ma od tamtego czasu pierwszego świeckiego prezesa, prof. Américo López-Ortiz.

W 2010 r., Światowy Apostolat Fatimski otrzymał ostateczną aprobatę swojego statutu.

Dziś, Światowy Apostolat Fatimski jest aktywny w 110 krajach i wzrasta, ponieważ Przesłanie Fatimskie jest zasadniczym dla budowania lepszego świata, “cywilizacji miłości, nowej wiosny dla Kościoła, Nowego Maryjnego Zesłania Ducha Świętego”.


facebook
     twitter     youtube

Prenumerata naszego BIULETYNU